NOAD
[[PHPめも]]

*半角の数字、英語、記号 [#x2da6c9a]

半角の数字、英語、記号を正規表現で判定するにはASCIIのコード表から ! から ~ までの範囲を指定することで判定が可能です。

 $string = 'hogehoge';
 
 if (preg_match("/^[!-~]+$/", $string)) {
     $match = true;
 } else {
     $match = false;
 }
 
 var_dump($match);

*全角カタカナ [#s6721a61]

 if (preg_match("/^[ァ-ヾ]+$/u", $string) {
     // true
 }

*半角カタカナ [#p0f8f8f9]

 if (preg_match("/^[ァ-゚]+$/", $string)) {
     // true
 }

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS